SRPSKO LIVAČKO DRUSTVO - E! 6735-ESPAL
<h3>Srpsko Livačko Društvo</h3>
<p>je neprofitna strukovna organizacija koja se bavi unapređenjem livarstva</p> <h3>SLD čine brojni subjekti iz oblasti livarstva</h3>
<p>Povezivanjem relevantnih domaćih strukovnih udruženja, organizacija i instituta radimo na rešavanju strateških problema u ovoj oblasti</p> <h3>Organizovanje seminara, savetovanja, kongresa</h3>
<p>Svim zainteresovanim subjektima omogućavamo trajno i profesionalno informisanje, obuku, doškolovavanje</p> <h3>Zastupanje interesa strukovnih subjekata</h3>
<p>Svojim odličnim kontaktima i referencama pomažemo zainteresovanim subjektima komunikaciju pred državnim organima i međunarodnim strukovnim organizacijama</p>

E! 6735-ESPAL

ESPAL je međunarodni Eureka projekat (www.eurekanetwork.org/project/-/id/6735) koji se ostvaruje u saradnji Srbije, Slovenije i Italije. Realizatori projekta su Tehnološko-Metalurški Fakultet, Univerzitet u Beogradu (TMF) i Eling Co., Loznica. Rukovodilac projekta je prof. Dr Srđan Marković (TMF).

Osnovni cilj projekta je istražiti efekte primene elektromagnetnog polja kod polu-konti livenja (Direct Chill Casting) trupaca od Al-legura kako sa aspekta poboljšanja njihovih fizičko-mehanickih svojstava, tako i zbog mogucnosti skraćenja postupka homogenizacionog žarenja trupaca, pre njihovog daljeg procesiranja, a u cilju postizanja energetskih ušteda.

Više o projektu možete videti ovde.