SRPSKO LIVAČKO DRUSTVO -
<h3>Srpsko Livačko Društvo</h3>
<p>je neprofitna strukovna organizacija koja se bavi unapređenjem livarstva</p> <h3>SLD čine brojni subjekti iz oblasti livarstva</h3>
<p>Povezivanjem relevantnih domaćih strukovnih udruženja, organizacija i instituta radimo na rešavanju strateških problema u ovoj oblasti</p> <h3>Organizovanje seminara, savetovanja, kongresa</h3>
<p>Svim zainteresovanim subjektima omogućavamo trajno i profesionalno informisanje, obuku, doškolovavanje</p> <h3>Zastupanje interesa strukovnih subjekata</h3>
<p>Svojim odličnim kontaktima i referencama pomažemo zainteresovanim subjektima komunikaciju pred državnim organima i međunarodnim strukovnim organizacijama</p>

"Srpsko Livačko Društvo" je neprofitna strukovna organizacija čiji se rad ogleda u sledećem:

 • povezivanje svih strukovnih kao i drugih zainteresovanih subjekata u jedinstvenu organizacionu celinu sa ciljem međusobnog povezivanja, saradnje, informisanja i kooperacije u cilju rešavanja tekućih i strateških zadataka
 • povezivanje svih fizičkih lica koja su na bilo koji način uključena ili zainteresovana za aktivnosti u oblasti Livarstva
 • organizovanje seminara i stručnih kurseva, obuka i doškolovavanje livačkog kadra u livnici TMF-a tj. u prostorijama laboratorije za Livarstvo, TMF-a, Univerziteta u Beogradu, kao i u drugim zainteresovanim livnicama, institutima i dr.
 • saradnja i povezivanje sa relevantnim domaćim strukovnim udruženjima, organizacijama, institutima i sl.
 • Članstvo i povezivanje sa evropskim i svetskim organizacijama i udruženjima ovog tipa (WFO, CAEF)
 • organizovanje stručnih, komercijalnih i edukacionih skupova realizovanih kroz gostovanja istaknutih stranih i domaćih privrednika, stručnjaka i naučnika iz oblasti Livarstva i drugih srodnih disciplina
 • izdavanje odgovarajućeg stručno-komercijalnog časopisa putem koga bi se međusobne veze ojačale, a inžinjeri i istraživači afirmisali i međusobno edukovali
 • identifikacija i predstavljanje i zastupanje interesa struke i članova Društva pred Državom i ostalim pravnim i fizičkim subjektima
 • pomoć i organizacija oko izdavanja ekoloških i drugih sertifikata i dozvola za rad svim zainteresovanima u oblasti Livarstva
 • pomoć i organizacija oko svih stručnih problema i pitanja kako onima koji započinju ili su tek započeli sa poslovima u oblasti Livarstva, tako i profesionalcima
 • sve ostalo što bi po zakonu eventualno spadalo u domen rada jednog ovakvog društva, a nije navedeno u ovom kratkom pregledu.